Super Savings Fund (SSF) และ RMF

สรุปข้อมูลจัดตั้งกองทุน Super Savings Fund (SSF) และปรับเกณฑ์ RMF

ที่มา : กระทรวงการคลัง

*SSF ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
*ระยะเวลาถือลงทุน 10 ปีขึ้นไปนับจากวันที่ซื้อ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องซื้อต่อเนื่อง
*นโยบายลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้
*ขายคืนได้กำไรไม่ต้องเสียภาษี (เมื่อลงทุนถูกหลักเกณฑ์)
*SSF เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ (RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ) ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

*RMF ปรับเกณฑ์ใช้สิทธิลดหย่อนได้เป็น 30% (จากเดิม 15%) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
*ยกเลิกการซื้อขั้นต่ำต่อปี (จากเดิม 3% ของเงินได้หรือ 5,000 บาท)

*หรือฟังรายละเอียดใน Podcast EP185 ครับ

ฟังผ่าน Soundcloud https://soundcloud.com/charoenjit-c/prosperous-ep185-ssf-rmf

ฟังผ่าน Spotify https://open.spotify.com/episode/2VBGAUGhpZyB3CjZHOf8kw?si=5wLpswiZTCedJJxWX5q0aA

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s